• Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space
  • Space

Sản phẩm cơ khí xây dựng và công trình di động

Chúng tôi đang mở rộng phổ sản phẩm cơ khí xây dựng và công trình di động như cabin, kiosk phục vụ trong hoạt động bán lẻ, an ninh bảo vệ, cabin làm việc, cabin phòng máy, booth ATM Ngân hàng, và cấu kiện nhà tiền chế.